MiST 2018, 3.1.-7.1.2018, Rajecká Lesná

 

pozvanka MiST 2018 _v10.pdf

Konferencia pre matematikov aj nematematikov, ktorí sa zaoberajú využitím matematiky mimo tejto disciplíny (technické vedy, prírodné vedy, vyučovanie matematiky). Porovnanie výsledkov a nápadov a vzájomná inšpirácia doktorandov zo Slovenska, ktorí študujú v zahraničí a tých doma.

Viac informácií: https://mist-klak.webnode.sk

Pozvané prednášky:

Hynek Bachratý, KST FRI ŽU Žilina

Michal Forišek, KI FMFI UK Bratislava,                                                                                    

Ondrej Šuch, Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita        

Peter Tarábek, Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita

Michal Valko, SequeL, Inria Lille - Nord Europe, France     

Věra Záhorová, Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií   

Pavol Zlatoš, KAGDM FMFIUK, Bratislava                                      

 

Kniha: Počas konferencie využijeme priestor na spoločné čítanie knihy Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie, Robert Tibshirani: An Introduction to Statistical Learning with Applications in R

Prezentácie doktorandov:

Prezentácie doktorandov budú orientované na riešenie aktuálnych problémov, týkajúcich sa ich práce. Doktorand sa pokúsi formulovať problém, ktorý momentálne rieši, poslucháči následne prezentovaný problém pripomienkujú a pokúsia sa vymyslieť inšpirácie pre prezentujúceho. Na jedného doktoranda bude vyhradený čas pol hodiny. Vlastná prezentácia by mala trvať najviac polovicu času vyhradeného pre príspevok doktoranda.

 

Termín: 3.január - 7. január 2018, príchod v stredu popoludní, koniec v nedeľu po obede

Miesto: Slovensko, Rajecká Lesná, penzion Rodus

Cena: zahŕňa vložné, poplatok za ubytovanie a stravu, 160 eur pri skorej platbe do 20.11. 2017,

200 eur pri neskoršej platbe. Platbu adresujte: Slovenská matematická spoločnosť, Ďumbierska 1,

974 11 Banská Bystrica, číslo účtu: 000000-0433898813/0900, IBAN: SK5609000000000433898813

BIC: GIBASKBX. V prípade potreby je možné vyžiadať si pre platbu (pred)faktúru od pani Henriety Paľovej zo SMS (palova@savbb.sk).  

Spôsob prihlásenia:

Prihláste sa vyplnením formulára na adrese https://goo.gl/forms/UmDE9YSC74eQfqul1 . V prípade naplnenia kapacity, sa formulár nebude dať vyplniť.

 

Organizačný výbor:

Katarína Bachratá, Katarina.Bachrata@fri.uniza.sk,

Alžbeta Bohiniková, alzbeta.bohinikova@fri.uniza.sk,

Monika Smiešková, monika.smieskova@fri.uniza.sk