Vedecký výbor:

doc.RNDr.Katarína Bachratá, PhD., FRI Žilinská univerzita

RNDr. Michal Forišek, PhD., KI FMFI UK Bratislava

doc. Mgr. Michal Valko, PhD., SequeL, Inria Lille - Nord Europe, France

doc. Mgr. Ondrej Šuch, PhD., FRI Žilinská univerzita

Ing. Peter Tarábek, PhD., FRI Žilinská univerzita

Mgr. Věra Záhorová, PhD., Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc., KAGDM FMFIUK, Bratislava

 

Organizačný výbor:

Katarína Bachratá,  FRI Žilinská univerzita                         

Mgr. Alžbeta Bohiníková,  FRI Žilinská univerzita

Mgr. Monika Smiešková, FRI Žilinská univerzita