MiST 2019, 14.1.-18.1.2019, Rajecká Lesná

 

Konferencia pre matematikov aj nematematikov, ktorí sa zaoberajú využitím matematiky mimo tejto disciplíny (technické vedy, prírodné vedy, vyučovanie matematiky). Porovnanie výsledkov a nápadov a vzájomná inšpirácia doktorandov zo Slovenska, ktorí študujú v zahraničí a tých doma.

Pdf verzia pozvánky: pozvanka MiST 2019 _v1.pdf (175913)

Pozvané prednášky:


Boris Rudolf, FEI STU, Bratislava, Kombinatorika v hre SETy

Iveta Jančigová, KST FRI ŽU Žilina

Hynek Bachratý, KST FRI ŽU Žilina

Michal Chovanec, KTK FRI ŽU Žilina, Reinforcement learning v príkladoch

Peter Tarábek, KMMaOA FRI ŽU Žilina

Ondrej Šuch, KIS FRI ŽU Žilina

Katarína Bachratá, KST FRI Žilina

                       

 

Kniha: Počas konferencie využijeme priestor na spoločné čítanie knihy Probabilistic Robotics (Intelligent robotics and autonomous agents) Sebastian Thrun, Wolfram Burgard, Dieter Fox, Ronald C. Arkin.

Prezentácie doktorandov:

Prezentácie doktorandov budú orientované na riešenie aktuálnych problémov, týkajúcich sa ich práce. Doktorand sa pokúsi formulovať problém, ktorý momentálne rieši, poslucháči následne prezentovaný problém pripomienkujú a pokúsia sa vymyslieť inšpirácie pre prezentujúceho. Na jedného doktoranda bude vyhradený čas pol hodiny. Vlastná prezentácia by mala trvať najviac polovicu času vyhradeného pre príspevok doktoranda.

 

Termín: 14.január - 18. január 2019, príchod v pondelok dopoludnia, koniec v piatok po obede

Miesto: Slovensko, Rajecká Lesná, penzion Rodus

Cena: zahŕňa vložné, poplatok za ubytovanie a stravu, 200 eur pri skorej platbe do 20.11. 2018,

250 eur pri neskoršej platbe. Platbu adresujte: Slovenská matematická spoločnosť, Ďumbierska 1,

974 11 Banská Bystrica, číslo účtu: 000000-0433898813/0900, IBAN: SK5609000000000433898813

BIC: GIBASKBX. V prípade potreby je možné vyžiadať si pre platbu (pred)faktúru od pani Henriety Paľovej zo SMS (palova@savbb.sk).  

Spôsob prihlásenia:

Prihláste sa vyplnením formulára na adrese https://goo.gl/forms/TVneOdrGTZbGwKJn2

V prípade naplnenia kapacity, sa formulár nebude dať vyplniť.

 

Organizačný výbor:

Katarína Bachratá, Katarina.Bachrata@fri.uniza.sk,

Alžbeta Bohiniková, alzbeta.bohinikova@fri.uniza.sk,

Monika Smiešková, monika.smieskova@fri.uniza.sk